Privacybeleid

Versie 1.1 van 01/02/2018

Dit beleid geldt voor Salamander bv. De hoofdzetel is gevestigd op de Ekselsebaan 2 bus 1, 3940 Hechtel-Eksel (België). Dit beleid is van toepassing op de website van Salamander bv. en in het algemeen op de communicatie die Salamander bv voert. Salamander bv wordt hierna ‘Salamander’ genoemd. Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij Salamander contactgegevens en andere informatie over u bijhouprivacyden en gebruiken. Daarbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. We wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018.

– De officiële referentie van de GDPR luidt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

– Meer informatie kan u steeds vinden op de website van de Privacy Commissie:

– www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

 

Gegevensverzameling

Salamander verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel om welbepaalde redenen. We beperken ons steeds tot wat echt nodig is.

– In het kader van onze contractuele overeenkomsten houden we vanzelfsprekend contactgegevens bij om met prospecten, klanten, leveranciers en partners te communiceren. Deze gegevens gebruiken we ook om u verder te informeren over producten en diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.

– Via invulformulieren op onze website, via directe of telefonische gesprekken of bij andere aanvragen om informatie geven we u de gelegenheid ons uw contactgegevens en uw interesses zelf te bezorgen. Mits uw expliciete goedkeuring zullen we deze gegevens daarna verder gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen of u andere informatie te bezorgen over onze producten en diensten.

– Als u onze website raadpleegt, willen we graag weten naar welke van onze activiteiten uw interesse uitgaat. Daarom werken we samen met een partner om de gegevens te analyseren van de bezoeken aan onze website. Het merendeel van deze gegevens verwerken we anoniem, maar als u een contactformulier invult of naar de website doorklikt vanaf een mail die we u toestuurden, linken we deze informatie aan uw persoon. Hierdoor kunnen we nader op uw behoeften ingaan en verbeteren we het gebruik en toegang van onze website. We maken daarbij ook gebruik van cookies. We menen dat dit een gerechtvaardigd gebruik van deze informatie is, waarmee we geen inbreuk doen op uw recht op privacy. U kunt altijd via uw browserinstellingen het plaatsen van cookies uitsluiten, maar mogelijk zult u bepaalde functionaliteit dan niet kunnen gebruiken. Als u meer wilt weten over cookies, wat ze precies doen en hoe u ze kunt verwijderen of weren, verwijzen we u graag door naar volgende website: www.aboutcookies.org

– Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

 

Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie.

– Alle werknemers en zaakvoerders van Salamander hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijk richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid.

– Indien Salamander voor bepaalde diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, worden deze grondig gescreend en geïnstrueerd over hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. Indien uw gegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruikt.

 

Uw gegevens worden met de grootste zorg geregistreerd en verwerkt om te garanderen dat ze correct en up to date zijn en we houden ze niet langer bij dan nodig is voor het beoogde doel.

– De nodige controlemechanismen, softwarematig en manueel, zijn aanwezig om de kwaliteit van de data te bewaken. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld, waarna de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk intern bewaard en verwerkt.

– Zij worden enkel aan externe partijen doorgegeven in het kader van een beproefd partnerschap (bijvoorbeeld een commercieel aanbod dat wij gezamenlijk met een partner opzetten en waarvoor onze commerciële contactgegevens ook met de partner gedeeld worden) of een contractueel goed omschreven opdracht, onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd (bijvoorbeeld de verwerking van de bezoeken aan onze website). De hier vermelde persoonsgegevens worden nooit buiten de EU getransfereerd.

 

U hebt als betrokkene steeds het recht om op de hoogte te zijn van de gegevens die we over u verzamelen. U mag deze opvragen, corrigeren of helemaal laten wissen. Indien u meent dat Salamander niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

– Vragen omtrent de verwerkingen die we doen met uw persoonsgegevens of verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen, kunt u, vergezeld van een motivatie voor uw vraag, richten aan onze data privacy officer, via een mail aan [email protected] of per post aan Salamander bv, Data Protection Officer, Ekselsebaan 2 bus 1, 3940 Hechtel-Eksel. Aan uw verzoek wordt binnen de vier weken voldaan, tenzij deze termijn door extra complicaties niet haalbaar zou zijn of tenzij er conflicten zouden optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden zou zijn. In dergelijk geval wordt u eveneens steeds binnen de vier weken een verklaring gegeven.

– Ook als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde deze toestemming weer intrekken. Als we u met uw goedkeuring een nieuwsbrief toesturen, zal er ook altijd een gemakkelijk te gebruiken functie zijn om u uit te schrijven.

– In bepaalde omstandigheden kan u ons ook vragen uw gegevens wel nog te bewaren maar niet meer verder te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een betwisting of voor nader onderzoek). De GDPR geeft u ook het recht uw persoonlijke gegevens te laten transfereren naar een andere dienstverlener. Dit kan worden toegepast voor die persoonsgegevens die u ons zelf rechtstreeks hebt verstrekt.

 

Contactpersoon

Met alle vragen omtrent persoonsgegevens kan u terecht bij onze Data Protection Officer, die als primaire taak heeft uw rechten te verzekeren. U kunt deze bereiken op het volgende mailadres: [email protected]. U kunt rekenen op een prompte reactie.

 

Cookiebeleid

De website van Salamander maakt gebruikt van cookies om beter aan uw noden en wensen tegemoet te komen. Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookiebeleid.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat.

Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (bv. taal).

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Salamander gebruikt verschillende soorten cookies:

  1. Functionele cookies zijn nodig om een website te laten werken. Ze bewaren bijvoorbeeld inloggegevens zodat een bezoeker een volgende keer meteen herkend en ingelogd wordt, onthouden de producten die een bezoeker in het winkelmandje plaatst, enzovoort;
  2. Analytische cookies geven inzichten in het gebruik van de website. Welke pagina’s worden bezocht? Wie verlaat waar de website? Welke knoppen worden aangeklikt? Onder meer Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies. Enkel anonieme gegevens worden bewaard en geanalyseerd;
  3. Tracking cookies zijn de marketingcookies waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gevolgd. Ze zorgen ervoor dat Google AdWords en sociale media de berichten en advertenties die aansluiten bij recente zoekacties en bezochte websites op jouw scherm tonen.

Het is mogelijk dat Salamander u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Salamander raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, vermeld op de website van de betreffende organisatie.

 

Hoe kan ik cookies controleren of verwijderen?

U kunt te allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt of beperkt.

 

Contactpersoon

Als u vragen hebt in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren via [email protected]